Divadlo A. Dvořáka Příbram

Divadlo A. Dvořáka PříbramV čase nevyhovujících a malých scén v Benešově a Hořovicích došel Středočeský kraj k záměru, vybudovat nové, po všech stránkách lépe situované divadlo. K tomuto účelu byla vybrána Příbram. Základní kámen nové stavby byl položen 1. května 1957. Celý komplex, ve kterém jsou dvě divadelní scény, estrádní sál i kino, se stavěl podle návrhu Ing. arch. Hilského.

… číst více

Dům Natura

DŮM NATURA PŘÍBRAM je multifunkční moderní objekt, nacházejí se v samém středu města – v Plzeňské ulici u náměstí T.G. Masaryka. Přibližuje krásy, bohatství a turistické možnosti Brd. Zároveň je i zázemím pro společenský, kulturní a občanský život města a jeho okolí.

V současné době nabízíme pět atraktivních expozic, zajišťujeme činnost turistického informačního centra, nabízíme širokou škálu občerstvení a poskytujeme kvalitní prostorové, technické i logistické zázemí pro pořádání různých setkání, přednášek, seminářů, konferencí, kongresů i teambuldingů.

Galerie Ludvíka Kuby

Galerie Ludvíka Kuby je umístěna v rekonstruovaných prostorách březnické jezuitské koleje a gymnázia.

 

Příchodem Přibíka Jeníška z Újezda nastala rekatolizace jihozápadních Čech.  Byli povoláni Jezuité, pro které nechal březnický pán vystavět kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského a kolej pro ubytování kněží i jejich studentů. První jihočeské gymnázium se seminářem bylo založeno v roce 1654. Obě budovy a další drobné sakrální stavby navrhoval a projektoval mladý architekt Carlo Lurago. Budova bývalé jezuitské koleje byla dokončena v roce 1650 a v současné době se postupně stává centrem kulturního a společenského života v Březnici.

… číst více

Galerie Fr. Drtikola Příbram

Ve 13. století stála pravděpodobně v místech dnešní budovy Zámečku dřevěná tvrz. Dokladem této hypotézy jsou archeologické vykopávky, které místní osídlení dokládají. Přestavba dřevěné tvrze v kamenný hrádek je však věrohodně prokázána až v polovině století čtrnáctého.

Město Příbram s panstvím tvořilo součást majetku pražského biskupství, jehož nejvyšším představitelem se stal blízký spolupracovník Karla IV., první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Ten dal na místě původní dřevěné tvrze postavit kamenný hrádek. Výrazná dominanta Příbrami byla podle svého majitele nazvána Ernestinum. Z původní stavby ze 2. poloviny 14. století se dodnes dochovala východní část s gotickým arkýřem s žebrovou klenbou, pozůstatek presbytáře tehdejší kaple. Hrádek byl sídlem purkrabího, správce arcibiskupského panství a také Arnošt z Pardubic zde často pobýval. Potvrzují to mimo jiné i listiny jím vydané v roce 1358 a 1360. K Ernestinu se váže také pověst o vzniku dřevěné sošky Panny Marie, kterou údajně sám arcibiskup vyřezal a umístil ve zdejší kapli. Odtud byla přemístěna o několik století později na Svatou Horu.

… číst více

Huť Barbora, Jince

Kulturní památka huť Barbora je technickou památkou starší éry vysokopecní výroby surového železa v českých zemích, ale také v Evropě. Její výstavba započala v roce 1805 a do provozu byla uvedena v roce 1810. V provozu se udržela až do roku 1874. V roce 1886 byla v zadním traktu budovy zřízena pila poháněná vodním kolem, která zůstala v činnosti až do roku 1951. Od té doby budova chátrala a pomalu hrozil její zánik. V roce 2017 ji naštěstí odkoupila obec od soukromých majitelů a následně začala její rekonstrukce. Finanční prostředky na rekonstrukci přišly z Fondů EHP a Norských fondů, Středočeského kraje a také městyse Jince. Rekonstrukce byla ukončena v září 2023 kolaudací obou budov.

… číst více

Hvožďany – Špejchar


Hvožďansko je vstupní branou do nedaleké CHKO BRDY a zároveň i na výlety na Blatensko. Turisté mohou obdivovat krásnou brdskou přírodu, která láká k řadě cyklovýletů nebo je vhodná pro pěší turistiku. Obec Hvožďany leží na úpatí jihozápadních Brd v nadmořské výšce 533 m. Poloha Hvožďan na trojmezí krajů Středočeského, Plzeňského a Jihočeského měla vždy vliv na jejich správní začlenění. První písemnou zmínku o Hvožďanech nalezneme v roce 1352 v rukopisném spisku nazvaném: „REGISTRA DECIMARUM PAPULIUM“ neboli „Registra desátků papežských z diecéze pražské“. Za zastavení v obci stojí kompletně obnovený historický Špejchar se zajímavými expozicemi. Můžete obdivovat kostel Navštívení Panny Marie a svatého Prokopa. Samotné Hvožďany tvoří přirozenou „střediskovou obec“, a to nejen pro vlastní místní části, ale i pro vesnice jako je Tisov či Březí ze sousedního Jihočeského kraje.

Bližší informace naleznete: www.hvozdany.cz

… číst více

Kostel Nanebevstoupení Panny Marie ve Třebsku

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je původně gotický farní kostel, prvně připomínaný roku 1352. Tvoří dominantu obce. V polovině 17. století byl kostel zbarokizován, ale zachovaly se některé gotické fragmenty. Roku 1952 kostel vyhořel a roku 1957 byl obnoven.

Kostel je jednolodní stavbou s polygonálním presbytářem. Na severní straně je sakristie. Klenba je dnes betonová. Věž je přistavěna k západní části lodi.

… číst více

Kostel sv. Jakuba Příbram

jakub06_jpg

Kostel sv. Jakuba pochází z doby kolem poloviny 13. stol. V té době vzrůstal na Příbramsku počet obyvatel hlavně přistěhovalectvím horníků, kteří si v první pol.12. stol. postavili v Bohutíně kostelík Marie Magdaleny. Když nedostačoval, dala majitelka Příbrami Vojslava (sestra bl. Hroznaty z kláštera v Teplé) postavit kostel zasvěcený sv. Jakubovi. Muselo to být do r. 1213, protože toho roku prodala osadu Příbram pražskému biskupství a sama odešla do kláštera v Chotěšově. Budova kostela je poprvé písemně zmiňována 6. 6. 1298.

více na www.farapribram.cz

Památník A. Dvořáka, Vysoká u Příbrami

vysokaPamátník Antonína Dvořáka se nachází v novorenesančním zámečku ve Vysoké u Příbrami, který je obklopen rozsáhlým parkem s Rusalčiným jezírkem. Spolu s vilou Rusalka i nádhernou okolní krajinou se tato místa stala po dobu více než dvaceti let inspirací hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1841 – 1904).

Zámecký areál ve Vysoké u Příbrami, postavený v roce 1878 Dvořákovým švagrem hrabětem Václavem Kounicem, je veřejnosti přístupný celoročně.

… číst více

Reprezentační sál MěÚ Březnice

Secesní budova březnické radnice byla postavena v letech 1914 – 1915 pro potřeby městské spořitelny a obce.  Vypracování plánů bylo zadáno místnímu staviteli Františku Bierhanzlovi. Nyní se zde nachází kanceláře starosty a místostarosty města, pracovny městského úřadu a ve druhém patře reprezentační sál.

Svatá Hora

Svatá Hora je jedno z nejstarších mariánských poutních míst v Čechách. Tato národní kulturní památka tvoří nezaměnitelnou siluetu nad městem Příbramí. Rozsáhlý raně barokní areál je pokladnicí umění a nabízí vzácná a zajímavá umělecká díla mnoha malířů, sochařů, štukatérů i dovedných řemeslníků. Počátky Svaté Hory se datují k roku 1260. První lékařsky doložený zázrak se na Svaté Hoře stal roku 1632 a znamenal počátek poutního ruchu.

… číst více

Waldorfská škola

Waldorfská škola Příbram zahájila svoji činnost v roce 1991 jako příspěvková organizace města Příbram. Sdružuje mateřskou školu, základní školu, školní družinu, kombinované lyceum, učňovské obory umělecký kovář, umělecký truhlář a reprodukční grafik. Školu navštěvují žáci z celé Příbrami, blízkého i vzdálenějšího okolí.

Waldorfská pedagogika je celosvětově rozšířený směr vycházející z celostního pojetí člověka. Utváření vyučování se snaží v harmonii oslovovat jak rozum, tak i vůli a cit. Waldorfské hnutí v letošním roce oslavuje 100. výročí od založení první školy tohoto typu ve Stuttgartu. WŠ Příbram je hrdým nositelem ochranné známky Waldorf.

 

Zámek Dobříš

Zámek Dobříš

Malebný rokokový zámek s výraznou fasádou a mansardovou střechou, dal na okraji města v letech 1745 až 1765 postavit majitel zdejšího panství Jindřich Pavel Mansfeld. Projekt, nesoucí typické prvky soudobé francouzské architektury, v Čechách té doby neobvyklé, vypracovali J. R. de Cotte a G. N. Servandoni.

V roce 1998 byl zámek vrácen v restituci potomkům významného šlechtického rodu Colloredo-Mannsfeld.

Zámek je otevřen celoročně a svým návštěvníkům nabízí celkem tři prohlídkové okruhy. I. Zámecká expozice – 11 interiérů ve stylu rokoka a klasicismu. II. Dobříšské přízraky – určené nejen pro děti. III. Galerie JCM – prohlídka rodinné sbírky obrazů, kde jsou instalovány také různé výstavy.

… číst více