Reprezentační sál MěÚ Březnice

Secesní budova březnické radnice byla postavena v letech 1914 – 1915 pro potřeby městské spořitelny a obce.  Vypracování plánů bylo zadáno místnímu staviteli Františku Bierhanzlovi. Nyní se zde nachází kanceláře starosty a místostarosty města, pracovny městského úřadu a ve druhém patře reprezentační sál.

Galerie Ludvíka Kuby

Galerie Ludvíka Kuby je umístěna v rekonstruovaných prostorách březnické jezuitské koleje a gymnázia.

 

Příchodem Přibíka Jeníška z Újezda nastala rekatolizace jihozápadních Čech.  Byli povoláni Jezuité, pro které nechal březnický pán vystavět kostel sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského a kolej pro ubytování kněží i jejich studentů. První jihočeské gymnázium se seminářem bylo založeno v roce 1654. Obě budovy a další drobné sakrální stavby navrhoval a projektoval mladý architekt Carlo Lurago. Budova bývalé jezuitské koleje byla dokončena v roce 1650 a v současné době se postupně stává centrem kulturního a společenského života v Březnici. | Více …

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Divadlo A. Dvořáka PříbramV čase nevyhovujících a malých scén v Benešově a Hořovicích došel Středočeský kraj k záměru, vybudovat nové, po všech stránkách lépe situované divadlo. K tomuto účelu byla vybrána Příbram. Základní kámen nové stavby byl položen 1. května 1957. Celý komplex, ve kterém jsou dvě divadelní scény, estrádní sál i kino, se stavěl podle návrhu Ing. arch. Hilského. | Více …

Památník A. Dvořáka, Vysoká u Příbrami

vysokaPamátník Antonína Dvořáka se nachází v novorenesančním zámečku ve Vysoké u Příbrami, který je obklopen rozsáhlým parkem s Rusalčiným jezírkem. Spolu s vilou Rusalka i nádhernou okolní krajinou se tato místa stala po dobu více než dvaceti let inspirací hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1841 – 1904).

Zámecký areál ve Vysoké u Příbrami, postavený v roce 1878 Dvořákovým švagrem hrabětem Václavem Kounicem, je veřejnosti přístupný celoročně. | Více …

Svatá Hora

Svatá Hora je jedno z nejstarších mariánských poutních míst v Čechách. Tato národní kulturní památka tvoří nezaměnitelnou siluetu nad městem Příbramí. Rozsáhlý raně barokní areál je pokladnicí umění a nabízí vzácná a zajímavá umělecká díla mnoha malířů, sochařů, štukatérů i dovedných řemeslníků. Počátky Svaté Hory se datují k roku 1260. První lékařsky doložený zázrak se na Svaté Hoře stal roku 1632 a znamenal počátek poutního ruchu. | Více …

Zámek Dobříš

Zámek Dobříš

Malebný rokokový zámek s výraznou fasádou a mansardovou střechou, dal na okraji města v letech 1745 až 1765 postavit majitel zdejšího panství Jindřich Pavel Mansfeld. Projekt, nesoucí typické prvky soudobé francouzské architektury, v Čechách té doby neobvyklé, vypracovali J. R. de Cotte a G. N. Servandoni.

V roce 1998 byl zámek vrácen v restituci potomkům významného šlechtického rodu Colloredo-Mannsfeld.

Zámek je otevřen celoročně a svým návštěvníkům nabízí celkem tři prohlídkové okruhy. I. Zámecká expozice – 11 interiérů ve stylu rokoka a klasicismu. II. Dobříšské přízraky – určené nejen pro děti. III. Galerie JCM – prohlídka rodinné sbírky obrazů, kde jsou instalovány také různé výstavy. | Více …

Zámek Březnice

Malebný renesanční zámek ukrytý v hájích říčky Vlčavy nedaleko jižních úpatí hlubokých brdských hvozdů skrývající nejedno tajemství, nejeden dávný příběh.

Březnický zámek je místem památným, byv svědkem významných událostí českých dějin, stal se místem odrážejícím kulturní, duchovní a společenskou atmosféru českých zemí od konce 12. století do současnosti.

breznicePůvodně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v 2. pol. 16. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím Lokšanem z Lokšan, místokancléřem českého krále a římského císaře Ferdinanda I. Historickým skvostem je zámecká knihovna, zvaná Lokšanská, nejstarší zámecký knihovní sál v Čechách dochovaný v původní podobě z roku 1558. V době pobělohorské získal zámek královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda. Nejvýznamnější architektonickou úpravou zámku tohoto období je raně barokní kaple Panny Marie z let 1625 – 1632, jejímž stavitelem byl slavný italský architekt Carlo Lurago s rokokovými varhany Vojtěcha Schreiera  z Kuksu z roku 1796. | Více …

Galerie Fr. Drtikola Příbram

Ve 13. století stála pravděpodobně v místech dnešní budovy Zámečku dřevěná tvrz. Dokladem této hypotézy jsou archeologické vykopávky, které místní osídlení dokládají. Přestavba dřevěné tvrze v kamenný hrádek je však věrohodně prokázána až v polovině století čtrnáctého.

Město Příbram s panstvím tvořilo součást majetku pražského biskupství, jehož nejvyšším představitelem se stal blízký spolupracovník Karla IV., první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Ten dal na místě původní dřevěné tvrze postavit kamenný hrádek. Výrazná dominanta Příbrami byla podle svého majitele nazvána Ernestinum. Z původní stavby ze 2. poloviny 14. století se dodnes dochovala východní část s gotickým arkýřem s žebrovou klenbou, pozůstatek presbytáře tehdejší kaple. Hrádek byl sídlem purkrabího, správce arcibiskupského panství a také Arnošt z Pardubic zde často pobýval. Potvrzují to mimo jiné i listiny jím vydané v roce 1358 a 1360. K Ernestinu se váže také pověst o vzniku dřevěné sošky Panny Marie, kterou údajně sám arcibiskup vyřezal a umístil ve zdejší kapli. Odtud byla přemístěna o několik století později na Svatou Horu. | Více …

Kostel sv. Jakuba Příbram

jakub06_jpg

Kostel sv. Jakuba pochází z doby kolem poloviny 13. stol. V té době vzrůstal na Příbramsku počet obyvatel hlavně přistěhovalectvím horníků, kteří si v první pol.12. stol. postavili v Bohutíně kostelík Marie Magdaleny. Když nedostačoval, dala majitelka Příbrami Vojslava (sestra bl. Hroznaty z kláštera v Teplé) postavit kostel zasvěcený sv. Jakubovi. Muselo to být do r. 1213, protože toho roku prodala osadu Příbram pražskému biskupství a sama odešla do kláštera v Chotěšově. Budova kostela je poprvé písemně zmiňována 6. 6. 1298.

více na www.farapribram.cz

Kostel Nanebevstoupení Panny Marie ve Třebsku

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je původně gotický farní kostel, prvně připomínaný roku 1352. Tvoří dominantu obce. V polovině 17. století byl kostel zbarokizován, ale zachovaly se některé gotické fragmenty. Roku 1952 kostel vyhořel a roku 1957 byl obnoven.

Kostel je jednolodní stavbou s polygonálním presbytářem. Na severní straně je sakristie. Klenba je dnes betonová. Věž je přistavěna k západní části lodi. | Více …